Regulamin imprezy: “Piknikowe łowy na lisa”

REGULAMIN

Organizator:

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

Ul. Nowobielańska 26a,

96-100 Skierniewice.

Strona organizatora: www.ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

Zadanie realizowane i finansowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2023 rok.

Kierownik zawodów – Agata Kulicka,

Sędzia główny – Marek Kubisiak

 

Forma zawodów:

2 biegi z radiem lub GPS dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla wszystkich chętnych).

 

Daty imprez i miejsce:

5-6.08.2023, lasy okolicy Skierniewic. Centrum zawodów w obu dniach: trzeci parking przy drodze Skierniewice-Bolimów.

 

Termin i forma zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 28.07.2023 przez stronę organizatora (https://www.ssrs.org.pl/?p=3839)

Jest możliwość zgłoszeń w dniu zawodów, ale tylko w ramach dostępnych map i odbiorników.

 

Limit uczestników:

Do 100 osób

 

Opłaty:

Za udział – 0zł

Zgubienie karty SI – 80zł

Wypożyczenie urządzenia elektronicznego – 0zł.  Do wypożyczenia urządzenia elektronicznego (radioodbiornika lub odbiornika GPS) niezbędne jest posiadanie jednego z 3 dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

Zgubienie lub nie zwrócenie urządzenia elektronicznego – 1300zł (tysiąc trzysta złotych)

 

Potwierdzanie i opisy PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych SI

Na puszkach SI i na stojakach na punktach (lisach) do biegów KF i UKF będą oznaczenia poprzedzone 3 tzn. na punkcie nr.1 będzie oznaczenie 31, itd.

Na puszkach SI i stojakach  na punktach GPS będą oznaczenia poprzedzone 4 tzn. na punkcie nr.1 będzie oznaczenie 41, itd.

 

Mapy:

Wykonane w skali 1:10000, format map A4. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową. Organizator zapewnia folie na mapy.

 

Trasy:

W każdym dniu będzie podział na kategorie wiekowe, z informacją jakie punkty należy zaliczyć.

 

Start:

Zawodnicy startują indywidualnie w wyznaczonym interwale czasowym wskazanym przez organizatora. Lista startowa zostanie przygotowana przez organizatora.

Do boksu startowego wchodzi się 10 min przed czasem startu.

 

Godzina i forma startu:

5.08.2023 – pierwszy start o godz. 12:00, w centrum zawodów należy być o 10:30

6.08.2023 – pierwszy start o godz. 9:00, w centrum zawodów należy być o 8:00

Szczegółowe dane techniczne zostaną podane na stronie 3 dni przed imprezą w komunikacie technicznym.

 

Limit czasu:

Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu 120 min.

 

Wyniki:

Wyniki będą opublikowane na stronie organizatora do 48h po zakończeniu zawodów.

 

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i drobny upominek.

Dla osób zgłoszonych po terminie organizator nie gwarantuje medalu.

Dodatkowo organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek po każdym biegu.

Medale i drobne upominki zostaną wręczone w ostatnim dniu imprezy.

 

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

– na starcie mapę z folią,

– pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy,

–  przeszkolenie z obsługi urządzeń elektronicznych,

– możliwość indywidualnego poszukiwania punktów przy pomocy urządzeń elektronicznych.

– poczęstunek

 

Uczestnictwo:

Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w imprezie zawodnik (lub jego opiekun):

– wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania,

– wyraża zgodę  na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

– składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych

 

Inne informacje:

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

– Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie organizatora

– Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

– Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.